10月/3(月)、10(月)、17(月)〜20(木)連休、24(月)、31(月)
11月/7(月)、8(火)14(月)、15(火)、21(月)、28(月)
12月/5(月)、12(月)13(火)、19(月)、31(土)